qarovul

qarovul
is.
1. Keşikçi, gözətçi. Qarovul əlində nizə o tərəf-bu tərəfə gedirdi. M. S. O.. Qarovul çəkmək – keşik çəkmək, qorumaq. Altıncısı dvornikdir, yəni gecələr həyətə qarovul çəkib, gündüzlər küçələri süpürür. C. M.. <İskəndər:> Bu saat sənə bir yoldaş göndərim, növbət ilə qarovul çəkərsiniz. N. V.. Qarovul qoymaq – keşikçi qoymaq, gözətçi qoymaq. Təqib etmək üçün onlarca adamı qarovul qoymuşdu. M. S. O.. Qarovulunda durmaq – keşiyində durmaq, qorumaq.
2. Tüfəng lüləsinin ucunda üst tərəfdə nişan almaq üçün kiçicik çıxıntı; arpacıq. Qarovula almaq – bax qarovullamaq.
3. Tilov və ya gəmi lövbərinin gözdən yayınmaması üçün, onun ipinə (zəncirinə) bağlanan və suyun üzündə qalan yüngül taxta parçası və s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • keşik — is. Qarovul, güdük; qoruma. Keşik çəkmək – 1) qarovul çəkmək, bir obyekti qorumaq. Dəlilər . . dağın dörd tərəfində keşik çəkərdi. «Koroğlu». <Əbdül:> Məni malların keşiyini çəkmək üçün qoyublar. C. C.. <Gənclər> şəhərin, insanların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvəkkil — is. <ər.> Müəyyən bir işi görmək üçün vəkaləti, səlahiyyəti olan adam. Tədarük müvəkkili. Sığorta müvəkkili. – Pişxidmətbaşıya buyurdu ki: – Qarovul müvəkkillərinə tapşır, qərari sabiq üzrə hər yerdə qarovul qoysunlar. M. F. A.. . . Baş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • piket — <fr.> Kiçik qarovul dəstəsi. // Tətil olan yerlərdə qarovul çəkən tətilçilər dəstəsi. . . Nərildəyən qatar bizik, nəfəs dərir piketlərdə. X. Rza …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • murğuz — I (Kürdəmir, Mingəçevir, Ucar, Zərdab) 1. b a x murquz (Mingəçevir, Ucar, Zərdab) – Uşağlar iyirmi top murğuz bağladılar (Zərdab); – Murğuz qarğıdan uzun olur; – No:lar, u murğuzları gəti bir yerə yığ (Ucar) 2. murğuzdan düzəldilib balıq toruna… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • baxmaq — f. 1. Bir şeyi görmək üçün gözlərini ona dikmək, nəzərini bir şeyə dikmək, nəzər yetirmək. Şəklə baxmaq. Pəncərədən baxmaq. Diqqətlə baxmaq. Ətrafına baxmaq. Güzgüyə baxmaq. Haraya baxırsan? – Sultan bu sözlərdən sonra Bahadıra baxıb, onun bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birbəbir — bax bir bir. Cövrlər kim eyləmişdin, birbəbir yad eyləyib; Şami hicran könlümü bu növ ilə şad eylərəm. S. Ə. Ş.. Qarovul malları xurcundan çıxardaraq, birbəbir təftiş edib yerə atdıqca, Əhmədin ürəyinə guya ki, zəhərli ox sancırdı. B. T.. Ömrün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çırpışdırmaq — f. Gizlicə götürmək; oğurlamaq, çalmaq. Qurban demir ki, gərək kartoşkaya qarovul çəkək? Demir ki, kulaklar kartoşkanı çırpışdırırlar? M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çətin — sif. İcrası, həyata keçirilməsi, aradan qaldırılması, həlli, başa düşülməsi və s. çox böyük zəhmət, səy, gərginlik tələb edən (asan ziddi). Çətin iş. Çətin vəzifə. Çətin imtahan. – <Nuriyyə:> Ən çətin məsələ misallar seçib həll elədim. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • da — 1. «Daha» sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub «a» uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl). 2. (də) 1. Danışan şəxsin məsələyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrə — is. 1. Çevrə, dairə. Təkərin dövrəsi. 2. Ətraf, həndəvər, yan; bir şeyin dışarıdan və ya içəridən dörd tərəfi. Dağın dövrəsi. – <Bəhram Saraya:> Sən mənim şəmimsən və mən pərvanə kimi daima dövrəndə fırlanmağa hazıram. C. C.. Binanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”